antimonyanthony comments on Bob Jacobs’s Shortform